Home Ecommerce

Ecommerce

an ninh mạng Grab

Grab tiếp cận an ninh mạng như thế nào?

Mỗi doanh nghiệp có một góc nhìn và cách tiệp cận khác nhau với an ninh mạng. Tại Grab,...
Virtual Patching - vá ảo lỗ hổng

Virtual Patching là gì? Tại sao cần “vá ảo” lỗ hổng bảo mật?

Dữ liệu cho thấy 99% các cuộc tấn công mạng thành công lợi dụng các lỗ hổng đã công khai trong ít...
Crowdsourced Security - giải pháp Bảo mật cộng đồng

Bảo Mật Cộng Đồng là gì? Lợi ích của giải pháp Crowdsourced Security

Bảo mật cộng đồng (Crowdsourced Security) là giải pháp tận dụng nguồn lực đám đông để cùng bảo mật cho một sản phẩm công nghệ của tổ chức, doanh nghiệp.

Nhận những bài viết
chất lượng do chúng tôi chọn lọc

Thank you for subscribing!

A list of our best articles has been sent to your email address.
Please check your inbox.